Regulamin serwisu Intencje.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania Portalu internetowego intencje.pl, prawa i obowiązki Użytkowników Portalu jak również zakres odpowiedzialności Administratora Portalu.

 2. Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej intencje.pl, w zakładce Regulamin

 3. Każdy Użytkownik Portalu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do utworzenia Konta Użytkownika.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu każdorazowo informując Użytkowników o zamiarze ich dokonania z 14 dniowym wyprzedzeniem.

 5. Brak akceptacji postanowień regulaminu uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Portalu.

§ 2

Definicje

 1. Niniejszy Regulamin zawiera następujące definicje:

  a) Portal

  Serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.intencje.pl oferujący możliwość pozostawienia intencji modlitewnych oraz pośredniczący
  w przekazywaniu duchowego wsparcia osobom potrzebującym.

  b) Administrator

  Administrator i właściciel Portalu, którym jest Sławomir Jakubowski, zamieszkały w Gowinie, ul. Szczęśliwa 12.

  Siła Wyższa

  Nadzwyczajne okoliczności zewnętrzne, którym nie można zapobiec i których nie można przewidzieć, w szczególności: wojny, klęski żywiołowe, ataki DDoS, awarie sieci teleinformatycznej.

  c) Użytkownik

  Osoba korzystająca z Portalu.

  d) Rejestracja

  Proces zakładania Konta Użytkownika w systemie informatycznym Portalu poprzez przesłanie danych osobowych Użytkownika niezalogowanego za pośrednictwem formularza rejestracji lub dodawania intencji.

  e) Treści

  Teksty, grafika, zdjęcia, filmy, pliki audio, odnośniki do innych stron, komentarze.

  f) Nieodpowiednie Treści

  Teksty, grafika, zdjęcia, filmy, pliki audio, odnośniki do innych stron, komentarze:

  1. o charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym, wulgarnym;

  2. mających na celu propagowanie przemocy, nienawiści, rasizmu, wszelkiego rodzaju dyskryminacji na tle religijnym, kulturowym, etnicznym;

  3. mających na celu ośmieszanie, obrażanie, szkalowanie, naruszających godność, dobre imię lub prawo do prywatności innych Użytkowników lub osób trzecich;

  4. mających znamiona ukrytej bądź bezpośredniej reklamy (promocji) towarów i/lub usług;

  5. szkodliwych dla wizerunku Portalu, jego marki i reputacji;

  6. promujących wszelkie formy przestępczości, cyberprzestępczości;

  7. stojących w sprzeczności z misją Portalu;

  8. niezgodnych z nauczaniem Kościoła Katolickiego.

  Konto Użytkownika

  Konto tworzone w trakcie procesu Rejestracji w systemie informatycznym Portalu oraz w procesie dodawania intencji przez osobę niezalogowaną, do którego dostęp chroniony jest loginem i hasłem przypisanym Użytkownikowi. Umożliwia korzystanie z niedostępnych dla Użytkowników niezalogowanych funkcjonalności Portalu.

§ 3

Warunki techniczne korzystania z serwisu

 1. Użytkownik chcący korzystać z Portalu musi dysponować dostępem do sieci Internet oraz oprogramowaniem służącym do przeglądania jej zasobów
  w możliwie najnowszych wersjach. Konfiguracja oprogramowania powinna pozwalać na obsługę plików „cookies”.

 2. Administrator nie gwarantuje poprawnego działania Portalu w przypadku korzystania jego zasobów za pośrednictwem niestandardowych konfiguracji (sprzętu lub oprogramowania) lub z wykorzystaniem oprogramowania, którego data powstania jest większa niż rok od daty próby dostępu do serwisu.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Portalu lub utratę danych Użytkowników będącą skutkiem: prac konserwacyjnych, aktualizacji oprogramowania Portalu, rozbudowy infrastruktury sieciowej, awarii, działania Siły Wyższej.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zawieszenia działalności Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

§ 4

Niedozwolone praktyki

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu z zachowaniem aktualnych przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego
  oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

 2. Zabrania się korzystania z Portalu celem propagowania Nieodpowiednich Treści.

 3. Zabrania się korzystania z Portalu w celu:

  1. rozsyłania niezamówionej informacji handlowej (spamu);

  2. utrudniania bądź uniemożliwiania korzystania z jego zasobów pozostałym Użytkownikom poprzez generowanie sztucznego obciążenia infrastruktury Portalu;

  3. podszywania się pod inne osoby lub organizacje;

  4. osiągania korzyści finansowych.

§ 5

Treści

 1. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie Treści, które publikuje w Portalu.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczane w Portalu przez Użytkownika i zastrzega sobie prawo do ich edycji lub usuwania.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Administratora umieszczonych przez Użytkownika Treści celem promocji Portalu udzielając tym samym Administratorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na wykorzystywanie wprowadzonych Treści
  zrzekając się tym samym wszelkich roszczeń w przypadku wykorzystania Treści przez Administratora.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania warunków licencyjnych i/lub regulaminów osób trzecich o ile publikuje w Portalu Treści od nich pochodzące. Obowiązek ten jest niezależny od postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i godzi się na zachowywanie i udostępnianie Treści zgodnie z ewentualną decyzją właściwego organu władzy publicznej lub na potrzeby realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. Użytkownik ma prawo do usunięcia wprowadzonych przez siebie Treści i/lub posiadanego konta za pomocą narzędzi dostępnych w Portalu.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo do bezterminowego przechowywania kopii wprowadzonych przez Użytkowników Treści.

 8. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody, którą ponieść może Administrator w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczących wprowadzonych przez Użytkownika Treści.

§ 6

Polityka prywatności

 1. Dostęp do niektórych funkcjonalności Portalu jest ograniczony tylko dla Użytkowników zarejestrowanych.

 2. Utworzenie i późniejsze korzystanie z konta Użytkownika w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.

 3. W celu utworzenia konta w Portalu konieczne jest przeprowadzenie procesu Rejestracji.

 4. Z chwilą Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 5. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu jest Sławomir Jakubowski zamieszkały w Gowinie, ul Szczęśliwa 12. Administrator przetwarzać będzie powierzone dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonywania usług, od których zależy prawidłowe funkcjonowanie Portalu.

 6. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) Administrator może powierzyć przetwarzanie zgromadzonych danych osobowych innemu podmiotowi.

 7. Administrator zobowiązuje się nie udostępniać zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to
  za wyraźną zgodą Użytkownika i w określonym przez Użytkownika zakresie.

 8. Administrator zobowiązany jest ujawnić i udostępnić zgromadzone i przetwarzane dane osobowe zgodnie z ewentualną decyzją właściwego organu władzy publicznej.

 9. Użytkownik Portalu może zażądać uaktualnienia, czasowego zawieszenia prezentacji lub usunięcia wprowadzonych przez siebie danych osobowych
  zaś Administrator zobowiązuje się dostarczyć odpowiednie narzędzia pozwalające na dokonanie w/w czynności. Użytkownik Portalu przyjmuje do wiadomości,
  że wniosek o usunięcie danych osobowych jest równoznaczny z żądaniem usunięcia Konta Użytkownika.

 10. Administrator ma prawo zażądać od Użytkownika weryfikacji danych osobowych wprowadzonych w trakcie Rejestracji.

 11. Użytkownik dokonujący Rejestracji w imieniu osób trzecich zobowiązany jest do posiadania pisemnej zgody osoby zlecającej Rejestrację i okazania jej
  na prośbę Administratora.

 12. Administrator może zażądać weryfikacji wprowadzonych danych osobowych pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym i czasowo zablokować konto Użytkownika od czasu zakończenia procesu weryfikacji konta.

 13. Dokonując Rejestracji w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, powiadomień dotyczących aktywności swojej i innych Użytkowników oraz komunikatów Administratora na podany w trakcie rejestracji adres e-mail.

 14. Obowiązkiem użytkownika jest aktualizacja wprowadzonych do Portalu danych osobowych zgodnie z ich stanem faktycznym.

 15. Zapisy regulujące stosowanie plików „cookies” zawarte zostały na stronie Polityka cookies.

§ 7

Reklamacje i zgłaszanie Nieodpowiednich Treści

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w sprawach dotyczących sposobu funkcjonowania Portalu oraz wskazać prezentowane w nim Nieodopowiednie Treści.

 2. Zgłoszenia reklamacyjne oraz zgłoszenia Nieodpowiednich Treści przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem poczta@intencje.pl.

 3. Administrator zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację lub zgłoszenie Nieodpowiednich Treści w terminie 14 dni od daty ich otrzymania
  chyba, że w trakcie postępowania reklamacyjnego lub w trakcie rozpatrywania zgłoszenia Nieodpowiednich Treści zaistnieje konieczność doprecyzowania złożonego przez Użytkownika wniosku, potwierdzenia jego zasadności, uzupełnienia wymaganych danych osobowych Użytkownika lub weryfikacja ich poprawności. W takich przypadkach za wiążącą datę złożenia wniosku przyjmuje się datę dostarczenia wskazanych przez Administratora informacji.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Portal podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania, blokowania, ograniczania dostępu do utworzonych kont Użytkowników oraz usuwania i/lub edycji wygenerowanych przez Użytkowników treści.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności (w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej) za niezgodne z prawem i/lub Regulaminem wykorzystywanie zasobów Portalu przez Użytkowników.